مقاله مطالعه اثرات تداخلي جمعيت طبيعي علفهاي هرز بر شاخص هاي رشد ذرت دانه اي (Zea mays L) در تراکم گياهي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه 391 تا 400 منتشر شده است.
نام: مطالعه اثرات تداخلي جمعيت طبيعي علفهاي هرز بر شاخص هاي رشد ذرت دانه اي (Zea mays L) در تراکم گياهي مختلف
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت
مقاله جمعيت طبيعي علف هاي هرز
مقاله شاخص هاي رشد
مقاله تداخل و تراکم گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چعب عبدالنور
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي قدرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سيادت سيدعطااله
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: عنافجه زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تداخل جمعيت طبيعي علف هاي هرز بر شاخص هاي رشد ذرت آزمايشي در سال زراعي 86-  1385 بلوک کامل تصادفي در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي د انشگاه کشاورزي و منابع طبيعي رامين با چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تراکم گياهي عاري از علف هرز (4، 7 و 10 بوته ذرت در مترمربع) و تداخل علف هاي هرز تا مرحله 9 و 13 برگي در، هر کدام از تراکم هاي مذکور اعمال گرديد، بطوري که علف هاي هرز روييده در هر کرت تا فرا رسيدن هر يک از مراحل رشدي مزبور باگياه زراعي رقابت مي کردند و سپس کنترل علف هاي هرز تا انتهاي فصل رشد به شکل دستي انجام گرفت. علاوه براين يک تيمار تداخل علف هاي هرز در سراسر فصل رشد با تراکم گياهي 7 بوته ذرت در مترمربع (تراکم معمول خوزستان) نيز به عنوان شاهد تداخل کامل علف هاي هرز در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج بدست آمده علف هاي هرز کاهش معني داري در عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ،سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي ذرت ايجاد کرد، بگونه اي که بيشترين مقدار عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي به غير از مراحل ابتدايي رشد، از تيمارهاي شاهد عاري از علف هرز در سراسر فصل رشد (کشت خالص) در هر سه تراکم گياهي بدست آمد. بيشترين شدت کاهش عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد عاري از علف هرز، درتيمار تداخل علف هاي هرز در سراسر فصل رشد در تراکم گياهي 7 بوته در مترمربع حادث شد. کمترين شدت کاهش عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ در تراکم گياهي عاري از علف هرز 10 بوته در مترمربع رخ داد. با توجه به نتايج حاصله به نظر مي رسد که علف هاي هرز با کاهش شاخص سطح برگ، منجر به کاهش عملکرد ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبي در ذرت گرديده است.