سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد جعفری علی آبادی – کارشناس ارشد – دانشگاه صنعتی مالک اشتر شیراز
حمید چمن پرا – مدیر پروژه – پژوهشکده علوم و فنون دریایی شیراز

چکیده:

در این مقاله با شبیه ساز ی مکانیزم حرکتی میل لنگ و بقیه اجزاء متصل بـه آن، یک آزمایشگاه مجاز ی برا ی موتور درون سوز خط ی فـراهم شـد ه اسـت .مدلسازی با توجه به مکان یزم لنـگ لغزنـده انجـام گرفتـه و شـب یه سـاز ی در نرم افزار GT-SUITE v6.0 انجام شده است . از پروفیل های واقعی فـشار درون سیلندر – که از موتور نمونـه در دسـت بـود – بـرای نیـروی وارد بـر پیـستون استفاده شد . با اعمال فشار ( بر حسب زاو یه لنگ ) در دورها ی مختلف موتور ، پاسخ های س ینماتیکی و س ینتیکی اجزاء متحرک مـدل بررسـ ی شـد . نتـایج اولیه شامل به دست آوردن سرعت و شتاب ایـن اجـزاء ( پیـ ستون، شـاتون و میل لنگ ) در طی یک س یکل چهار مرحله ای س یلندر بود . در مرحلـه ی بعـد نیروی وارد بر یاتاقان ثابت میل لنگ، گـشتاور خروجـی از هـر سـ یلندر و از مجموع سیلندرها ( گشتاور خروج ی کل ) نیز بر حسب زاویه لنـگ بـه دسـت آمد . در نهایت به صورت مجازی آزمون دینامومتر انجام شد و نمودار تـوان و گشتاور خروجی موتور در هر دور بـه دسـت آمـد . از ایـن طریـق بـا تع یـی ن حداکثر توان و گشتاور خروج ی م ی توان کارایی موتور را قبل از ساخت نمونه عملی به دست آورد