سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود مجرب – دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
حسین معماریان – دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
مهدی زارع – فرمانیه، پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

با توجه به اهمیت خصوصیات قشر خاک روی سنگ بستر و ارتباط مستقیم آن با تخریب سازه ها در هنگام زلزله (در اثر پدیده تشدید)، این پژوهش به اندازه گیری و تحلیل داده های مایکروترمور برای زون بندی پریود طبیعی زمین و ضریب تقویت ساختگاه پرداخته است. داده ها در 65 نقطه از شهرستان شهرکرد برداشت شد. تحلیل و تقسیر داده ها در نرم افزار ArcGIS , J-sesame ، برای محاسبه و زون بندی پریود طبیعی و ضریب تقویت خاک انجام شد. در نهایت نقشه های زونبندی پریود طبیعی و ضریب تقویت ساختگاه برای فعالیت های عمرانی در شهرکرد ارائه شده است. نقشه های زون بندینشان داد که پریود طبیعی به سمت دشت افزایش و به سمت کوه کاهش می یابد و ضریب تقویت ساختگاه لزوما از پریود طبیعی به سمت دشت افزایش و به سمت کوه کاهش می یابد و ضریب تقویت ساختگاه لزوما از پریود طبیعی تبعیت نمی کند.