سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
میلاد خواستار بروجنی – دانش آموخته مهندسی سازه های آبی و کارشناس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد، گروه آب دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه مشهد، ایران
فاطمه آتشخوار – دانش آموخته مهندسی سازه های آبی و کارشناس مرکز تحقیقات منابع آب دانشگاه شهرکرد ، گروه آب دانشگاه شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ایران
حسین صمدی بروجنی – رئیس مرکز تحقیقات منابع اب دانشگاه شهرکد و عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:
با افزایش نیاز آبی بویژه در بخش کشاورزی، تصفیه و استفاده مجدد از منابع تجدید شونده جهت جبران بخشی از این نیازها، بطور فزایندهای اهمیت پیدا کرده است. در این تحقیق مطالعات انتقال پساب تصفیه شده به مرغزار دشت شهرکرد جهت تامین نیاز آبی گیاهان منطقه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این مطالعات نفوذپذیری منطقه 5/5 میلیمتر بر دقیقه برآورد شد که با توجه به مساحت منطقه مورد نظر پساب با دبی 200 لیتر بر ثانیه نیاز میباشد که بصورت ثقلی تا سطح مرغزار انتقال مییابد. در این طرح برای بخش پساب در سطح مرغزار یک کانال خاکی به طول 1200 متر عرض 0/3 متر با دریچههایی با فواصل 50 متر در نظر گرفته شده است. به منظور پیشگیری از اثرات سو آبیاری با پساب، پیشنهاد میشود این عمل بعد از یک دوره قرق و به عنوان طرحی کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد.