سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا سیدجعفری – شرکت پالایشنفت شیراز . شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران . وزا

چکیده:

مطالعه ا مکانسـنجی ( فرآینـدی ) جـایگزینی دودسـتگاه کـو ره واحدهای پالایشی تصفیه نفتا با هیـدروژن (NUU) وتصـفیه نفــت ســفید بــا هیــدروژن (KUU) بــا دو دســتگاه از نــوع جوشاننده مبدل حرارتی ) (kettle type reboiler برای اولین بار در صنعت پالایش نفت کشور جهت صـرفه جـوئی میـزان قابل ملاحظه ای سوخت فسیلی و بازگشـت سـرمایه گـذاری کمتراز یک سال در پالایشگاه شیراز هدف تألیف مقاله توسـط مؤلفین بوده است . لازم بذکراســـت واحـــدهای تصـــفیه نفتـــا ونفـــت ســـفید درپالایشگاهها وظیفه گوگردزدائی ( تاحدبیش ا ز %)99 وتصفیه این مواد را برعهده دارند .