سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نرگس غلامی بنادکوکی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
آسیه آرام وش – استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:
روش های مختلفی جهت بازیافت PHB از بیومس ارگانیسم های مختلف وجود دارد. در برخی از این روش ها از حلال-های سمی جهت بدست آوردن بازده و خلوص بالا استفاده شده است، اما استفاده از حلال های خطرزا، توسعه کار را در مقیاس وسیع بیومس مشکل ساز می کند. در مطالعه حاضر از روشی کارآمد و محیط دوست جهت بازیافت PHB از Cupriavidus necator استفاده شده است. ابتدا از میان چندین حلال غیرهالوژنه مشخص گردید، اتانول و استن قادر به حل نمودن PHB به میزانی قابل قبولی هستند. سپس آزمایش های مختلفی با استفاده از نرم افزار Design Expert 7.0 انجام شد تا تأثیر دما و زمان مجاور سازی بر بازیافت بیوپلیمر با استفاده از این دو حلال مشخص گردد. هم چنین از طراحی آزمایش و نتایج تحلیل واریانس جهت کارکرد و مقایسه دو حلال و میزان تأثیر گذاری دما و زمان مجاورسازی نیز استفاده شد. اتانول در مقایسه با استن بازده بالاتری را در دمای 5/42 درجه سانتی گراد و زمان انکوباسیون 71 دقیقه نشان داد. تحت شرایط ذکر شده، PHB وزن مولکولی 106 ˟ 1 دالتون داشت که وزن مولکولی قابل قبولی در مقایسه با حلال های سمی هالوژنه می باشد. استراتژی پیش رو نشان می دهد که اتانول به عنوان یک حلال غیرهالوژنه می تواند جایگزین مناسبی برای حلال های هالوژنه سمی باشد