سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره سراسری الکترونیکی فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
علی عسکریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدرضا بزرگمهر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد مشهد

چکیده:
پروتئین سیتوکروم c یک پروتئین دارای ترکیب هم است که نقش انتقال الکترون درزنجیره تنفسی سلول را درمیتوکندری دارد تغییر شرایط محیطی پروتئین سیتوکروم c میتواند باعث جداشدن ملکول هم ازپروتئین شود ازطرفی تغییر ساختار و جابجایی ملکول هم ممکن است منجر به رسوب و یاتشکیل پلاک های آمیلوئیدی گردد که دربروز بیماری هایی ازجمله الزایمر و پارکینسون نقشدارند این مقاله به هدف مطالعه بررسی پایداری پروتئین سیتوکروم c دردوحالت اسیدی pH=2 وخنثی pH=7.4 توسط طیف سنجی جذبی و نشری وازمایشاتی نظیر طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی مورد بررسی قرارگرفته است مجموعه اطلاعات به دست آمده حاکی ازآن است که فرایند غیرطبیعی شدن ساختارپروتئین سیتوکروم c و تاخوردگی مجدد آن ازدومسیر کاملا متفاوت تبعیت می کند وفرایند با رفتارهای متفاوت هم صورت میگیرد