سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
افسانه خانی – گروه بیوشیمی بیوفیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
جمشید خان چمنی – گروه بیوشیمی بیوفیزیک، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

چکیده:
هدف از این مقاله مطالعه برهم کنش سرم آلبومین انسانی و کورکومین در حضور روی و میدان الکترومغناطیس با فرکانس مشخص در دمای محیط و در اسیدیته فیزیولوژیک با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس است. کورکومین موجب رنگ زرد در زردچوبه می شود و دارای خاصیت آنتی اکسیدانی است. نتایج طیف سنجی فلورسانس نشان داد که حضور میدان الکترومغناطیس و نانوذره روی باعث کاهش نشر پروتئین آلبومین می شود. این کاهش تمایل در حضور میدان الکترومغناطیس احتمالاً بر جذب و پخش کورکومین اثر می گذارد و باعث تغییر ساختار پروتئین می شود.