سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا معلم زاده – کارشناس آموزشی – دانشگاه صنعتی شریف – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک / عضو با
حسین بیسادی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
شاهرخ حسینی هاشمی – استادیار – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک

چکیده:

نظر به اینکه انجام مطالعه در خصوص عوامل تاث یر گذا ر بر پیش بینی طول عمر کارکرد قطعات گوناگون صنعتی در فرآیند طراحی و ساخت، به لحاظ اهمیت در جا یگاهی خاص قرار دارد ، مقاله حاضر به صورت ویژه، به بررسی تأثیر توام هندسه تخریب و ترک لبه ای بر تغییرات : فرکانس طبیعی و نیز فاکتور شدت تنش قطعه مورد آزمـایش ( صـف حه آلومینیـومی ) ، بـا بهـره گیری از روش المان محدود می پردازد . نتایج حاصله حکا یت از آن دارد که ، در صفحه آلومن یومی با شرا یط مرزی اولیه، از م یـ ان وضـع یتهای گونـاگون تخریب در نظر گرفته شده به لحاظ شکل هندسی ؛ تخر یبهایی بـا هندسـه مستطیلی ، مثلثی و مربعی به ترت یـ ب حـدا کثر تغ ییـ رات را در فرکانـسهای طبیعی و فاکتور شدت تنش مود اول ودوم شکست ا یجاد مـی نما ینـد . ایـ ن درحالی است که با اعمال تغ ییراتـی در شـرا یط مـرزی ، تخر یـ ب بـا شـکل هندسی دایره ، حداکثر تغ ییر را در فاکتور شـدت تـنش مـود اول شکـست ضمن حفظ سا یر نتا یج قبـل بـه ارمغـان خواهـد آورد . لـذا از دسـتاوردهای حاصل از تحقیق انجام شده ؛ در جهت آنالیز،مطالعـه، تـشخ یص وتخمـ ین پارامتر های اثر گذار بر : رشد ترک، خستگی، شکست و طول عمر سازه ها در عرصه های گوناگون تحقیقاتی و صنعتی ، می توان بهره جست .