سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی غلامی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
مریم محسنی شوشتری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

کشاورزی پایدارنظامی است که درپی استفاده بهینه از منابع طبیعی و ذخیره ان برای نسلهای آینده حفظ محیط زیست و سودآوری و پایداری درتولید و درنهایت تامین غذای بشر بوده که تمامی آنها مستلزم یک مدیریت صحیح درکشاورزی می باشد دراین مقاله به بررسی روش خاک ورزی حفاظتی پرداخته شده که براساس اصولی چون وجود بقایای گیاهی روی سطح خاک حذف عملیات برگرداندن خاک به روی خاک ورزی سنتی و کاهشتردد ادوات کشاورزی درسطح مزرعه استوار می باشد باچنین دیدگاهی روش خاک ورزی حفاظتی به دلیل اینکه وجود بقایای گیاهی را روی سطح خاک ضروری می داند باعثکاهش فرسایش آبی و بادی کاهش سرعت اکسیداسیون مواد آلی کاهش سرعت رواناب و درنتیجه آن افزایش سرعت نفوذپذیری می گردد همچنین بهعلت کاهش میزان تردد ماشین آلات به خصوص چرخهای تراکتور برروی خاک میزان فشردگی خاک را کاهش داده و سبب نفوذ بیشتر اب و افزایش توسعه ریشه می شود و درنهایت به خاطر افزایش رطوبت ذخیره شده درخاک که تقریبا همیشه بحرانی ترین عامل درتولید محصولات است قابلیت افزایش عملکرد محصول را نیز دارا می با شد