سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
کاظم میری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، گروه مهندسی برق، اردبیل، ایران

چکیده:
دراین مقاله مساله بازآرایی درحضورمنابع تولید پراکنده DG شبکه باهدف ارتقاقابلیت اطمینان و کاهش تلفات توانم شبکه انجام خواهد شد برای این منظورچهارپارامترقابلیت اطمینان به همراه تلفات توان درتابع هدف گنجانده میشود که عبارتندازشاخص تعدادقطعی متوسط سیستم SAIFI شاخص طول مدت قطعی متوسط سیستم SAIDI متوسط انرژی تغذیه نشده AENS و متوسط تعداددفعات قطعی گذرای سیستم MAIFI تابع هدف مساله باروش نوینی نرمالیزه خواهد شد پیشنهاددیگر این مقاله درنظرگرفتن نرخ خطا متفاوت زمان عیب یابی ناشی ازانواع نرخ خطا و دسته بندی مشترکین براساس اهمیت آن و تاثیرگذاری آن روی مساله است این مساله غیرخطی با استفاده ازالگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO حل خواهد شد شبکه 69شینه استاندارد IEEE موردازمایش به عنوان شبکه نمونه انتخاب و چندین سناریو مبتنی برتعدادمنابع جایابی شده روی آن اعمال میشود