سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

اسماعیل نادری – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی
مریم احتشام زاده – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
عبدالحمید جعفری – استادیار دانشگاه باهنر کرمان
میرقاسم حسینی – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

عملکرد دو شیف باز با نامهای –N’, N ارتو – فنیل استیل استون آمین s1 و -2)-1]}-3)]-4 هیدروکسی فنیل متیلیدین آمینو پروپیل اتانیمیدول – 3,1 – بنزندیول s2 درممانعت از خوردگی فولاد در محلول اسید هیدروکلریدریک یک مولار با دو ریزساختار متفاوت آنیل A و کوئینچ و تمپر شده (Q&T توسط طیف نگاری الکتروشیمیایی امپدانسی مورد مطالعه قرارگرفت نمودارهای بد بررسی شد و مدار معادل منطبق برپاسخ امپدانس را به دست آورده شد. نتایج نشان میدهد که نمودارهای بد تنها یک ثابت زمانی نشان میدهند و این امر بیانگر عملکرد جذبی هردوشیف باز است ممانعت کننده S1 عملکرد بهتری درامر ممانعت کنندگی از خوردگی داشت همچنین در محلول فاقد ممانعت کننده نمونه های پرلیتی بهتر از نمونه های مارتزیتی عمل کردند ایزوترم جذب بدست آمده از رابطه لانگمیر طبعیت میکرد همچنین مقادیر تغییرات انرژی اکتیواسیون جذب هر دو شیف باز برروی دو ریزساختار فولاد مورد بررسی قرارگرفت