سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مرتضی اصغری واحد – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزادسنندج
ارسلان طهماسبی – عضوهیئت علمی گروه معماری واحدمهاباد دانشگاه آزاداسلامی مهاباد ایران

چکیده:
هویت قومی به عنوان شاخصه اصلی هرزیست بوم فرهنگ و اجتماع انسانی معطوف به بازشناسی مرز میان خودی و دیگری است که عمدتا ازطریق هم سنجیهای اجتماعی و انفکاک میان درون گروه ازبرون گروه ها ممکن میشود بطوریکه اهمیت تمایز ها ستیز ها وتنشهای گروهی حتی درشرایط نبود تضادمنافع ازاین جنبه هویت ناشی میشود با محوریت این تفکر دراین پژوهش سعی برآن دارد تاماهیت هویت کردی درسینمای ایران را ازمنظر نشانه شناختی و ازنگاه و تفکر خود دیگری نگرشهای : درون گروهی و برون گروهی موردتحلیل و بررسی قرارداده و با استخراج ماهیت های روائی استعاری و نشانه شناختی نمونه های سینمایی صورت گرفته تاثیرساختارذهنی کارگردان را درمیزان بازنمایی صحیح یک هویت کردی را نشان دهد دراین تحقیق بعدازتدوین مبانی نظری براساس یک مطالعه کتابخانه ای ساختاراصلی پژوهش با بهره گیری ازیک رویکرد تحلیلی تطبیقی دوفیلم ازدوجریان فکری و هویتی متفاوت ازنقطه نظر نحوه بازنمایی زیست بوم و عناصرهویتی کردی و تحت روش توصیفی و کیفی تحلیل محتوا مورد بررسی قرارمیگیرند که درنهایت باجمع بندی و تحلیل نتایج اولیه تطبیق سعی دررهیافت به این مهم است که هویت کردی ازنگاه دیگری تاچه میزان توانسته است درایجادماهیتی بدور ازهر گونه گرایش ایدئولوژیک که بصورت اگاهانه و یا نااگاهانه منجر به کلیشه پردازی و تدوین یک نگرش کارت پستالی نسبت به زیست بوم و فرهنگ کردی شده باشد کرده است جریانی که ازدیدگا خود یک بازنمایی غیرواقع ازهویت و فرهنگ کردی نبوده وتاثیری بدون شرح و ملموس ازدیدهویتی برمخاطب کرد داشته باشد