سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
فاطمه حسینی رشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران
جمشید خان چمنی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران
محمدرضا صابری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه بیوشیمی و بیوفیزیک، مشهد، ایران

چکیده:
در این مطالعه برهمکنش پروتئین هموگلوبین و دو داروی آنتی بیوتیک (لومفلوکساسین و اوفلوکساسین) به وسیله روش طیف سنجی فلورسانس در شرایط فیزیولوژیک مورد بررسی قرار گرفته است که طی این مطالعه پدیده خاموشی فلورسانس در سیستمهای مورد مطالعه صورت گرفت و نتایج نشان دادند که تغییرات انتقال طول موج ماکزیمم به سمت طول موج های کمتر در حضور لومفلوکساسین نسبت به اوفلوکساسین بیشتر بوده است که حاکی از کاهش قطبیت محیط اطراف فلوروفور هموگلوبین در حضور این دارو است.