سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سیامک غفاری پور – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات
مجید معصومیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات
براتعلی سیاه سر – دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:

کلزا (Brassica napus) به عنوان گیاهی روغنی با بیش از 40% روغن در دانه، یکی ار نباتات مهم جهت توسعه کشت نباتات روغنی و تولید روغن نباتی در ایران است. انجام اقدامات اصلاحی بر روی کلزا جهت افزایش روغن و مقاومت به آفات و بیماری ها بسیار مهم می باشد. با توجه به اینکه کلزای دو رگ عملکرد بیشتری از لاین های این برد دارد، لزوم تعیین تنوع ژنتیکی در این گیاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و استفاده از روش های جدید ارزیابی تنوع ژنتیکی به منظور انتخاب والدین دو رگ و تعیین میزان قرابت ارقام ضروری می باشد. دراین ارتباط بهترین روش استفاده از نشانگرهای مولکولی می باشد، زیرا تعیین تنوع به وسیله نشانگرهای مورفولوژیکی با توجه به اثرات متقابل محیط و ژنوتیپ و فنوتیپ گیاهان، کارایی شاخص های مورفولوژیکی را کم می نماید. در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی کلزا از نشانگر مولکولی RAPD که مبتنی PCR است، استفاده شد. برای استخراج DNA از ارقام کلزا از روش دلاپورتا استفاده شد و طبق روش ویلیامز با 10 آغازگر تصادفی تکثیر ژنوم نمونه ها انجام شد. سپس الکتروفورز ژل آگارز و رنگ آمیزی با اتیدیوم برماید قطعات تکثیر شده ژنوم منورد لرزیابی قرار گرفتند. بر اساس حضور و عدم حضور باندها رتبه بندی انجام شده و با استفاده از ضریب تشابه جاکارد و نی ماتریس تشابه تشکیل شد. دندروگرام بر اساس روش UPGMA ارقام را در سه گروه متمایز قرار داد. در این تحقیق با توجه به باندهای چندشکل کارایی نشانگرجهت گروه بندی ارقام تأیید شد و نیز مشخص گردید گروه بندی ارقام با منشا آنها هم سویی ندارد.