مقاله مطالعه توان متغيرهاي حسابداري در پيش بيني معيارهاي ريسک مدل قيمت گذاري آربيتراژ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه 113 تا 133 منتشر شده است.
نام: مطالعه توان متغيرهاي حسابداري در پيش بيني معيارهاي ريسک مدل قيمت گذاري آربيتراژ
این مقاله دارای 21 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله ريسک سيستماتيک
مقاله آربيتراژ
مقاله بازده سهام
مقاله قيمت گذاري
مقاله نظريه قيمت گذاري آربيتراژ (APT)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وکيلي فرد حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق تئوري قيمت گذاري آربيتراژ (APT) بازده واقعي سهام شرکت يا صنعت وابسته است. حساسيت بازده يک دارايي به تغييرات پيش بيني نشده در عوامل کلان ريسک بيانگر معيار ريسک سيستماتيک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پيش بيني شده ورقه بهادار تابعي خطي از حساسيتهاي بازده واقعي ورقه بهادار به تغييرات پيش بيني نشده در عوامل کلان ريسک است. APT تعداد يا ماهيت اين عوامل را مشخص نمي کند. تحليل عاملي بازده سهام مي تواند براي تعيين حساسيتهاي اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ريسک بکار رود، بدون آنکه اين عوامل را شناسايي کند. در اين راستا تحقيق حاضر سعي در پاسخگويي به اين پرسش دارد که: آيا مي توان با استفاده از معيارهاي ريسک حسابداري در دوره جاري، تغييرات مقطعي معيارهاي ريسک APT (حساسيتها) را در دوره آتي پيش بيني نمود؟ مطالعه تجربي براي نمونه اي شامل سهام 42 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغير (هاي) وابسته، معيارهاي ريسک APT ناشي از تحليل عاملي بازده ماهانه سهام، و متغيرهاي مستقل مجموعه اي از متغيرهاي متداول حسابداري مرتبط با فعاليتهاي عملياتي و مالي شرکتها، شامل معيارهاي مرتبط با نقدينگي، مديريت بدهي، سودآوري و کارايي، ريسک تجاري، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت مي باشد. ضرايب رگرسيون با استفاده از مدل مبتني بر داده هاي تابلويي تخمين زده شدند. معناداري مدل توسط آماره F آزمون گرديد. بر اين اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغيرهاي متداول حسابداري مي توانند سهمي از تغييرات مقطعي معيارهاي ريسک APT در دوره آتي را توضيح دهند.