مقاله مطالعه توزيع هاي احتمالاتي و درصدي بارش روزانه ايستگاه هواشناسي همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در فضاي جغرافيايي از صفحه 173 تا 184 منتشر شده است.
نام: مطالعه توزيع هاي احتمالاتي و درصدي بارش روزانه ايستگاه هواشناسي همدان
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارش روزانه
مقاله توزيع گاما
مقاله مديريت منابع آب
مقاله کشاورزي – همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرموسوي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: رزمي رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ايران نياز آبي برخي از محصولات کشاورزي از طريق بارندگي تامين مي شود. بنابراين به منظور انجام کشت مطمئن در شروع هر هفته مي بايست آب مورد نياز محصول بر آورد شود. به علت مشخص نبودن مقدار بارش هفته لازم است داده هاي بارش ثبت شده در سال-هاي قبل جهت تخمين بارش مورد انتظار ارزيابي شوند. براي اين منظور، در بعضي مطالعات، از مدل تخمين نقاط 30 درصد بارش استفاده شده است. در ﭘﮊوهش حاضر نيز از روش مذکور استفاده شده است. در اين مطالعه آمار 45 ساله داده هاي بارش روزانه ايستگاه هواشناسي همدان (2005-1961) مورد استفاده قرار گرفته است. ابتدا مجموع بارش هاي هفته اي محاسبه شده و سپس براي محاسبه نقاط %30 بارش در طول سال از روش توزيع احتمالات مدل گاما استفاده شده است. براي اين منظور ابتدا نقاط %30 بارش داده هاي مشاهداتي محاسبه شده و سپس هموارسازي و برازش توزيع گاما روي تخمين هاي انجام شده، صورت گرفته است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که در ايستگاه مورد مطالعه از نظر احتمالات وقوع، دو فاز بارشي (از هفته 1 تا 21 و از هفته 45 تا 52) و يک فاز فاقد بارش (از هفته 22 تا 44) وجود دارد.