سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین اطمینان – دانشجوی کارشناس ارشد – دانشگاه یزد، دانشکدة مهندسی مکانیک
احمد سوهانکار – استادیار – دانشگاه یزد، دانشکدة مهندسی مکانیک

چکیده:

در تحقیق حاضر ویژگیهای جریان ناپایای دوبعدی غیرقابلتراکم حول دو سیلندر مربعی در یک خط، در زاویه حمله صفر و محدوده اعداد رینولدزRe=45-200 بطور عددی مطالعه شده است . کلیه نتایج حاصله، با استفادهاز یک کد حجم محدود مبتنی بر الگوریتم سیمپلسی 1 و شبکه جابجانشده بدست آمدهاند . در این کد از روش کوئیک 2 برای گسستهسازی ترمهای جابجایی و روش کرانک – نیکلسون مرتبه دو برای ترم زمانی استفاده شده است . اثر اندازه شبکه در Re=100 و G=5 ، تأثیر افزایش عدد رینولدز در فاصله بین سیلندری G=5 بر روی پارامترهای جریان و همچنین محاسبه
میدان دما و تعیین اعداد نوسلت سیلندرها مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج تحقیق حاضر نشان میدهند که در فاصله بین سیلندری ثابت (G=5)افزایش عدد رینولدز اختلاف فاز بین پخشگردابههای سیلندرها را افزایش میدهد . همچنین افزایش فاصله بین سیلندری، اعداد نوسلت سیلندرها را افزایش میدهد . مقایسه نتایج بدست آمده تطابق خوبی با نتایج عددی دیگران نشان میدهد . همچنین رفتار کلی نتایج با کارهای آزمایشگاهی مشابه مقایسه شده است