مقاله مطالعه حذف نيترات از منابع آبي با استفاده از پودر منيزيم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در سلامت و محيط ايران از صفحه 11 تا 18 منتشر شده است.
نام: مطالعه حذف نيترات از منابع آبي با استفاده از پودر منيزيم
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيترات
مقاله آب
مقاله دنيتريفيکاسيون
مقاله منيزيم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رماوندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه آلودگي آبهاي سطحي و بويژه زيرزميني به نيترات در برخي مناطق جهان در حال افزايش است. از آنجا که نيترات داراي اثرات بهداشتي و محيطي مي باشد، افزايش آن در آب زيرزميني منجر به غيرقابل استفاده شدن منابع آب زيرزميني شده است. بنابراين همانگونه که نياز به آب در سراسر جهان در حال افزايش است، کاهش غلظت نيترات از آب شرب امري ضروري مي باشد. پودر منيزيم فلزي پتانسيل مناسبي براي حذف نيترات در محيط آبي دارد. هدف اين مطالعه بررسي موضوع كينتيك احياي شيميايي نيترات توسط پودر منيزيم و آناليز برخي فاكتورهاي موثر بر دنيتريفيکاسيون شيميايي است.
روش بررسي: غلظت نيترات در طول موج 220 نانومتر با اسپکترفوتومتر تعيين گرديد. به منظور تعيين عملكرد راندمان حذف نيترات توسط منيزيم، از آب مقطر دوبار تقطير براي آماده سازي معرفها و آب آلوده به نيترات استفاده شد. هر يك از آزمايشات سه بار تكرار و ميانگين نتايج مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از آناليز كينتيكي مطالعات منقطع مشخص گرديد كه واكنش کاهش شيميايي نيترات توسط پودر منيزيم با توجه به ثابت ميزان واكنش مشاهده شده (Kobs) از نوع درجه اول مي باشد. تاثير شدت اختلاط بر ميزان کاهش شيميايي نشان داد كه دنيتريفيكاسيون توسط پودر منيزيم غالبا يك واكنش سطحي محدود شونده از لحاظ انتقال جرم مي باشد. همچنين در اين مطالعه مشخص شد كه دوز منيزيم با Kobs رابطه دارد. (R2>0.99)
نتيجه گيري: در اين مطالعه مشخص گرديد كه دنيتريفيكاسيون كامل در يك محلول سنتتيک در طي چند دقيقه تماس با پودر منيزيم تحت شرايط اتمسفري و بدون كنترل pH در طي واکنش قابل دستيابي است. سرعت دنيتريفيکاسيون با پارامترهايي مانند زمان تماس، دوز منيزيم، ميزان اختلاط و غلظت اوليه نيترات وابسته است.