سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین سالم – تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
مهرداد شپهر – تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کیوان شایسته – تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
الناز خداپناه – تبریز – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

در این تحقیق خواص رئولوژیکی گل حفاری مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از مدلهای رئولوژیکی مختلفی که تنش برشی را برحسب شدت برش بیان می کنند، نظیر مدل بینگهام، کیسون و هرشل ‐ بالکلی استفاده شده است . بر اساس داده های تنش برشی و شدت برش برای دوغابهای حاوی مقادیر مختلفی از بنتونیت مدلهای رئولوژیکی مرسوم مطالعه شد و میزان دقت آنها در بیان رفتار منحنی جریان سیال مقایسه گردید . سپس مدل جدیدی برای بررسی رفتار منحنی جریان گل حفاری ارائه شد . نتایج حاصله نشان داد این مدل نسبت به مدلهای مرسوم بخوبی رفتار سیال را با دقت بالایی توجیه می کند . همچنین با استفاده از مدل جدید مقدار بهینه بنتونیت در دوغاب گل حفاری از دیدگاه خواص رئولوژیکی تعیین شد .