سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا روکی – دانشجوی دکتری مهندسی اکتشاف معدن،
فرامرز دولتی ارده جانی – استاد دانشکده مهندسی معدن،
علی مرادزاده – استاد دانشکده مهندسی معدن،
محمود نوروزی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک،

چکیده:
سیال حفاری به مایع یا گاز یا ترکیبی از این دو اطلاق م یشود که در فرآیند حفاری جهت انجام یک سری وظایف خاص بکار برده میشود.بیشتر سیالات حفاری از جمله سیال کف در حفاری زیرتعادلی دارای رفتار رئولوژیکی غیر نیوتنی هستند. مطالعه خواص جریانی و تعیینپارامترهای رئولوژیکی سیال حفاری در محاسبات هیدرولیک جریان مهم می باشند. در این مقاله تاثیر کیفیت کف، فشار محیطی و مقدارپلیمر افزودنی به کف در رئولوژی سیال کف بررسی شده و روش الگوریتم ژنتیک جهت تعیین بهینه پارامترهای رئولوژیکی سیال حفاری کف با مدل هرشل – بالکلی بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از روش الگوریتم ژنتیک دارای تطابق خوبی با داده های ویسکومتری می باشد.