مقاله مطالعه زادآوري جنسي و برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيماريزايي جدايه هاي ايرانيOphiognomonia leptostyla که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در رستنيها از صفحه 161 تا 177 منتشر شده است.
نام: مطالعه زادآوري جنسي و برخي ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيماريزايي جدايه هاي ايرانيOphiognomonia leptostyla
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراکنوز گردو
مقاله هموتاليسم
مقاله Gnomonia leptostyla،Marssoniella juglandis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: زماني زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع رسول
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيماري آنتراکنوز گردو ناشي از Ophiognomonia leptostyla مهمترين و شايع ترين بيماري قارچي گردو در اغلب گردوکاري هاي ايران مي باشد. به منظور مطالعه نحوه زادآوري جنسي در اين قارچ، تعداد 75 جدايه از مناطق مختلف کشور از گردوي ايراني جمع آوري و پريتسيوم ها در 11 منطقه از برگ و در هشت جدايه از محيط کشت آرد يولاف- آگار به دست آمدند. اين جدايه ها به همراه پنج جدايه فاقد پريتسيوم، به صورت تک آسکوسپور يا تک ماکروکنيديوم خالص شدند. پروتوپريتسيوم ها به راحتي از نمونه هاي برگي با قدمت بيش از يک سال به دست آمدند. تعداد گردن آسکوکارپ در برگ يک و در محيط کشت تا چهار عدد متغير بود. در اين مطالعه 3/9%  جدايه ها هموتال بودند.  همچنين از کشت متقابل هفت جدايه داراي.