مقاله مطالعه سطوح كورتيزول و پارامترهاي خوني در مولدان ازون-برون (Acipenser stellatus) پرورشي درشرايط تكثيرمصنوعي با استفاده از GnRH که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان 1386 در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه 83 تا 94 منتشر شده است.
نام: مطالعه سطوح كورتيزول و پارامترهاي خوني در مولدان ازون-برون (Acipenser stellatus) پرورشي درشرايط تكثيرمصنوعي با استفاده از GnRH
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولدان ازون برون پرورشي
مقاله استرس
مقاله GnRH
مقاله اوولاسيون
مقاله اسپرم ريزي
مقاله پارامترهاي خوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يونس زاده فشالمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي رضوان اله
جناب آقای / سرکار خانم: پوردهقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فيض بخش حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخصهاي استرس و ارتباط آن با موفقيت يا عدم موفقيت تكثير ماهي ازون برون (Acipenser stellatus) پرورشي تزريق شده با هورمون GnRH بررسي گرديد. در اين مطالعه 11 عدد مولد 8 ساله (شامل 5 مولد ماده و 6 مولد نر) در بهار 1385 با هورمونGnRH تزريق شدند (در مولدان ماده به ميزان 10g/kg به ترتيب با 10% و90 % دز طي دو مرحله با فاصله زماني 12 ساعت و در مولدان نر در يک مرحله به ميزان 15mg/kg همزمان با تزريق دوم ماده ها). خونگيري در مولدان نر طي 2 مرحله (0 و 12 ساعت پس از تزريق) و در مولدان ماده طي 3 مرحله (0، 12 و 24 ساعت پس از تزريق) بمنظور بررسي شاخصهاي هورموني و خوني صورت گرفت. نتايج به دست آمده در مرحله تکثير نشان داد سطوح هورمون کورتيزول، لنفوسيت وائوزينوفيل پس از تزريق در مولدان ماده اووله شده بالاتر از اووله نشده بود، در حالي كه سطوح نوتروفيل در مولدان اووله نشده بالاتر بود. در ماهيان نر با اسپرم دهي مناسب و نامناسب اختلافي در سطوح كورتيزول، نوتروفيل، لمفوسيت و ائوزينوفيل مشاهده نشد (p>0.05).