سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید ابراهیم زاده اردستانی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
سعید وطن خواه – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

یک بررسی میکروگراویتی بر روی یک فونداسیون حفاریشدهواقع در استان اصفهان و در شهرک بهارستاناعمال شده است. هدف اشکار سازی حفرات زیر سطحییا دیگر شرایط غیر عادی بود که پایداری فونداسیون را تهدید می کند بررسی شامل حدود280 ایستگاه قرائت گرانی می باشد. آنومالی های مثبت آبرفت درشت دانه اشباع شده به وسیله آب مازاد و آنومالی های منفی بر اساس نقشه های بوگه و باقی مانده آشکارسازی شده اند. همچنین عمق چشمه ها با استفادهاز ادامه فروسو و حدود آنومالی ها از روش سیگنال تحلیلی معین شده است. برخی ازآنومالی های موجود در این میدان به وسیله حفاری مورد تائید قرار گرفته اند.