سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
النا تبریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، تبریز
علی شمس – استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان
فرهاد پاک نیا – مدیر بخش سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی، تبریز
مرتضی اسماعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم تحقیقات، تهران

چکیده:
برای تحقق بهره وری هر طرح عمرانی، شناخت کافی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به مانند مسائلفنّی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در بخش مدیریت آب حوزه های زیر سدها نیز این موارد، تضمین کنندهرسیدن به اهداف بلندمدت پروژه ها می باشند. در این حوزه ها، تعاونی های آب بران به عنوان یک نهاد اجتماعی وبومی در چارچوب مدیریت مشارکتی، از سرمایه های انسانی، فیزیکی و طبیعی در قالب توسعه پایدار بهره می گیرد.هدف مطالعه حاضر بررسی مسائل و مشکلات دو تعاونی آب بر یله قارشو و یانیق از زیرمجموعه حوزه سد سهندهشترود استان آذربایجان شرقی می باشد. از روش تحقیق کیفی بحث آزاد و بحث گروهی متمرکز با کشاورزان عضوتعاونی و نیز کارشناسان بخش فنی مجری این حوزه برای رسیدن به اهداف مطالعه بهر ه گرفته شد. بررسی ها نشانمی دهد که طولانی شدن دوران مشارکت، بی اعتماد شدن کشاورزان به انتقال آب، سواد پایین کشاورزان، سوءاستفاده زارعین از مهمترین مشکلات موجود تعاونی ها در منطقه می باشد. در پایان مقاله پیشنهاداتی براساسشناخت منطقه و نیز یافته های تحقیق اشاره گردیده است