مقاله مطالعه شيوع لينگواتولا سراتا در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه 329 تا 332 منتشر شده است.
نام: مطالعه شيوع لينگواتولا سراتا در نشخوارکنندگان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان اروميه
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لينگواتولاسراتا
مقاله نشخوارکنندگان
مقاله نوچه
مقاله اروميه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يخچالي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اطهاري سيدشمس الدين
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي محمدي بهادر
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
لينگواتولا سراتا انگلي با گسترش جهاني است که مطالعاتي براي تعيين شيوع آن در ايران صورت گرفته است. در اين مطالعه مقطعي، شيوع آلودگي و ارتباط آن با سن و جنس دام ها تعيين گرديد. به اين منظور کبد و گره هاي لمفاوي مزانتريک لاشه 623 راس گاو، 784 راس گاوميش، 787 راس گوسفند و 527 راس بز طي هفت ماه جمع آوري شد. جستجو و شمارش نوچه ها با له کردن گره هاي لمفاوي مزانتريک انجام مي شد. کبد نيز چرخ شده و در اسيد پپسين 5/0 درصد انکوبه مي گرديد. نتايج بيانگر شيوع آلودگي در بين همه دام هاي نشخوارکننده تحت مطالعه بود. ميزان آلودگي در گره هاي لمفاوي مزانتريک و کبد گوسفند (79/65 درصد و 28/32 درصد) بيشتر از بز (78/59 درصد و 46/5 درصد) بود. به علاوه، بيشترين و کمترين ميزان شيوع آلودگي به ترتيب در گره هاي لمفاوي بزهاي ببيشتر از 3 سال (5/47 درصد) و در کبد گاوميش هاي بيشتر از 4 سال (7/0 درصد) مشاهده گرديد. تعداد نوچه هاي جمع آوري شده از گره هاي لمفاوي مزانتريک دام ها به طور متوسط 45-1 عدد بود. ميزان شيوع آلودگي با افزايش سن افزايش معني داري نشان داد (p<0.05). اختلاف معني داري نيز ميان ميزان آلودگي در دام هاي نر و ماده وجود داشت (p<0.05). با توجه به شيوع آلودگي لينگواتولا سراتا در بين دام هاي نشخوارکننده منطقه امکان بروز لينگواتولوزيس در مردم منطقه به دليل مصرف خام يا کم پخته کبد دام هاي آلوده وجود دارد.