سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسین میلانی مقدم – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

در این پژوهش با مدلسازی، اثر قدرت پیوندگاه مولکول/فلز در مشخصه جریان – ولتاژ در یک سیم مولکولی شامل زنجیر پلیانیلین (در پایه امرالدین) بررسی می- شود. با کاربرد مدل نیونز- اَندرسون برای الکترودها، روش تابع گرین تعمیم یافته و نیز هامیلتونی بستگی قوی، مشخصه جریان- ولتاژ در دمای معین محاسبه شده است. محاسبات نشان میدهد که با افزایش قدرت پیوندگاه مولکول/فلز جریان به شدت افزایش مییابد. همچنین منحنی جریان- ولتاژ در دمای معین، به شکل پلهای است و بعد از گام دوم، مقاومت دیفرانسیلی منفی دیده میشود.