مقاله مطالعه مراحل تکوين دانه گرده و تخمک در .Tanacetum parthenium L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در زيست شناسي تكويني از صفحه 7 تا 18 منتشر شده است.
نام: مطالعه مراحل تکوين دانه گرده و تخمک در .Tanacetum parthenium L
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Asteraceae
مقاله ميکروسپورزايي
مقاله مگاسپورزايي
مقاله تخمک
مقاله دانه گرده
مقاله Tanacetum parthenium

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چهرگاني راد عبدالكريم
جناب آقای / سرکار خانم: محسن زاده فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي صادقيان سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش مراحل و چگونگي تکوين تخمک و دانه گرده در گياهTanacetum parthenium مورد بررسي قرار گرفت. گلها و غنچه ها در مراحل مختلف نمو برداشت شده، در  FAA70 تثبيت و در الکل 70% نگهداري شد. نمونه ها پس از قالب گيري در پارافين با ميکروتوم برش گيري گرديد. رنگ آميزي با پريود يک اسيد شيف و نيز با هماتوکسيلين انجام گرفت. نتايج نشان داد که بساک ها داراي 4 کيسه گرده بوده و لايه مغذي آن از نوع ترشحي است. سيتو کينز همزمان بوده و تتراد هاي ميکروسپور از نوع چهارضلعي (تتراهدرال) و يا چهار گوش (تتراگونال) مي باشند. دانه هاي گرده در زمان انتشار دو ياخته اي، داراي سه شکاف رويشي و با تزیينات سوزني شکل هستند. تخمک از نوع واژگون، تک پوسته اي و کم خورش است. لايه آندوتليوم از يک رديف ياخته تشکيل شده است. نمو کيسه روياني بر اساس الگوي مونوسپوريک و تيپ پلي گونوم صورت مي گيرد. پس از تقسيم ميوز تترادهاي مگاسپور آرايش تتراهدرال دارند. در اين گونه، مگاسپور عملکردي موقعيت سفتي دارد. کيسه روياني ابتدا بسيار کوچک است به طوريکه هسته هاي آن آرايش خطي فشرده را به خود مي گيرند، اما در جريان بلوغ کيسه روياني اگرچه باريک باقي مي ماند اما رشد طولي قابل توجهي پيدا مي کند. افزايش ياخته هاي آنتي پود در برخي از گلچه ها به 6 عدد و در برخي ديگر تا 10 عدد مشاهده شد و هسته آنها حجيم و حالت پلي پلوئيدي دارد. بر اساس نتايج اين پژوهش در ديواره مادگي کانال ترشحي بزرگي وجود دارد که دور تا دور مادگي را شامل مي شود. در سطح بيروني مادگي نيز کرکهاي گرز مانند چند ياختهي فراوان مشاهده گرديد.