مقاله مطالعه مقدار بار باکتريايي و مقدار آمين هاي بيوژنيک قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداري در يخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در مجله علوم و صنايع غذايي از صفحه 61 تا 70 منتشر شده است.
نام: مطالعه مقدار بار باکتريايي و مقدار آمين هاي بيوژنيک قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول زمان نگهداري در يخ
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمين هاي بيوژنيک
مقاله بار باکتريايي
مقاله نگهداري در يخ
مقاله قزل آلاي رنگين کمان
مقاله کنترل کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري جويباري نعيم
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات برخي از ترکيبات ازته غيرپروتئيني در ماهي قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) و ارتباط آنها با بار باکتريايي (سرماگرا و سرما دوست، سودوموناس و مزوفيل) در مدت هجده روز نگهداري در زمانهاي (صفر، 3، 6، 9، 12، 15و 18) در يخ مورد ارزيابي قرار گرفت. مقادير پوترسين، کاداورين، هيستامين و بار باکتريايي در طول دوره نگهداري افزايش يافتند (P<0.05)، در صورتي که تيرامين در هيچيک از نمونه ها يافت نشد. مقدار پوترسين در طول دوره از 4/0 به 97/8 ميکروگرم در گرم افزايش پيدا کرد و گروه سرماگرا و سرما دوستها، بار باکتريايي غالب را تشکيل داده بودند. بر اساس نتايج حاصله پوترسين به عنوان متغير مستقل بيشترين ارتباط را با گروه باکتريهاي سودوموناس و سرماگرا و سرمادوست (R=0.980) نشان داد و معادله رگرسيوني آن به صورت [PUT=0.83 pse+0.69psy+0.41] بدست آمد. همچنين معادله رگرسيوني ديگر بين کاداورين و زمان نگهداري (R=0.955) بصورت [CAD=0.576×time-3.49] بدست آمد. با توجه به نتايج حاصله، هرچند به نظر مي رسد که ارزيابي کيفيت قزل آلاي رنگين کمان، با استفاده از مدل ارايه شده، با اندازه گيري يکي از فاکتورهاي پوترسين، سودوموناس و يا سنجش باکتريهاي سرمادوست تا اندازه خوبي، امکان پذير مي باشد، اما به منظور کنترل دقيق کيفيت اين گونه، بررسي توام اين فاکتورها لازم است.