سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
بهنام ایرانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه سمنان
عبدالحسین حداد – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:
یکی از انواع خاک های مسئله دار در طبیعت که می توانند مشکل آفرین باشند خاک های فروریزشی هستند که در اثر افزایش رطوبت دچار کاهش حجم شده و ساختار آنها فرو می ریزد این نوع خاک ها در صورتی که به خوبی مورد شناسایی قرار نگرفته و اقدامات لازم در جهت تثبیت انها انجام نشود می توانند آثار زیان باری را بر سازه ها و تاسیسات مجاور وارد نمایند یکی از دلایل اصلی فروریزش ساختار در این نوع خاک ها از دست رفتن مقاومت و عوامل پیوند دهنده ذرات خاک ، ناشی از افزایش رطوبت است این پژوهش در راستای نیاز به تحقیقات بیشتر در رابطه به کاربرد فناوری نانو در مهندسی ژئوتکنیک و تاثیر نانوذرات بر پارامترهای مهندسی خاک به بررسی تاثیر افزودن نانورس بر نحوه تغییرات پتانسیل فروریزش پرداخته است بدین منظور در یک برنامه آزمایشگاهی درصدهای وزنی متفاوت نانورس به خاک مستعد فروریزش (لس گرگان) اضافه شده و سپس آزمایشات لازم به منظور ارزیابی پتانسیل فروریزش نظر انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد با افزودن نانورس به خاک در درصدهای پایین سبب کاهش شدید پتانسیل فروریزش می شود.