سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی هاشمی جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس یگانه بختیاری – استادیار گروه آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله شکست موج بر روی موج شکن مستغرق با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی شبیه سازی شده است. میدان جریان با حل معادلات ناویر استوکس و با کمک ی ک مدل آشفتگی k- استاندارد برای تحلیل کمیتهای آشفتگی مدلسازی شده است. سطح آزاد جریان نیز با استفاده از روش حجم سیال (VOF) بیان شده است. اعمال مولد موج و لایه جذب کننده اسفنجی در خروجی امکان تولید هرگونه موجی در محدوده محاسباتی می باشد به منظور صحت سنجی مدل از اندازه گیری های آزمایشگاهی اویاما و همکاران ( 1995 ) و نتایج مدل عدد ی شن و همکاران( 2004 )، بهره گرفته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اصطکاک کف و استهلاک زیاد انرژی باعث افزایش تیزی در تاج و کشیدگی در حضیض موج، در هنگام عبور از روی موج شکن می باش د. با عبور موج ازروی سازه، در پشت موج شکن تیزی موج کاهش و در حضیض موج، نیز امواج کوتاهتری شکل می گیرند. این نتایج همچنین نشان می دهند که پریود موج در هنگام عبور امواج ازروی موج شکن مستغرق ثآبت می ماند