سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
محمد سیرجانی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر
حسین فرازمند – مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران

چکیده:
کرم گلوگاه انار، (Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyrallidae، مهمترین آفت باغ های انار در ایران و سایرکشورهای تولید کننده این میوه است. بنابراین بررسی های تکمیلی زیست شناسی، خسارت و نوسانات جمعیت آن در مناطق انار کاری استان خراسان رضوی طی سال های ۹۰-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از قفس های حاوی میوه های آلوده انار مشخص شد که اولین حشرات کامل زمستانگذران از اردیبهشت لغایت اوایل خرداد ظاهر می شوند. همچنین مقایسه شکار در مناطقمختلف نشان می دهد که بطور نسبی بیشترین شکار و بعبارتی بیشترین پرواز حشرات کامل کرم گلوگاه انار در ماههای تیر، مرداد وشهریور می باشد. علاوه بر کرم گلوگاه انار ، کرم به نیز به عنوان آفت میوه های انار در این استان محسوب می گردد. تحقیقات انجام شده در مناطق مختلف نشان می دهد که میزان خسارت درختان انار بین ۱/۵ تا ۳۸/۲ درصد متغیر بوده و بیشترین خسارت آفت بر اساس مشاهدات در منطقه بردسکن، مربوط به نسل سوم می باشد. همچنین جهت بررسی نوسانات جمعیت آفت کرم گلوگاه انار، تله هاینوری و فرومونی سنتتیک فاقد کارایی بوده و فقط تله فرومونی طبیعی قابل توصیه می باشد. برای اولین بار در کشور زنبور پارازیت شفیره کرم گلوگاه انار، (Exeristes roborator (Fabricius) (Ichneumonidae: Pimplinae، ازباغات انار کاشمر جمع آوری و گزارش گردید.