سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
حسن نوری نژاد – کارشناس ارشد واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان
نرگس قنادنیا – دانش اموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:
به منظور مطالعه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید سینگل کراس 704 در خوزستان تحت اثر پرایمینگ و زمان آبیاری در سال 1391 آزمایشی در مزرعه تحققاتی واحد تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال خوزستان در شهرستان دزفول انجام شد این آزمایش به صورت طرح اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار با 2 تیمار شامل تیمار پرایمینگ در چهار سطح (شاهد بدون پرایم، پیش تیمار بذور با جیبرلین اسید به مدت 8 ساعت، پیش تیمار بذور با نیترات پتاسیم یک درصد به مدت 12 ساعت و پیش تیمار بذور با آب مقطر به مدت 16 ساعت) و تیمار زمان آبیاری در 4 سطح شامل (آبیاری همزمان با کاشت 22 تیرماه (شاهد) ، ابیاری 1 مردادماه، آبیاری 10 مرداداه و آبیاری 20 مردادماه) انجام شد. تجزیه آنالیز نشان داد تیمار زمان آبیاری بر روی صفات مورد بررسی از جمله هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال خطای 1% و برای صفات ردیف در بلال و عملکرد بیولوژیک در سطح احتمال خطای 5% دارای اختلاف معنی دار بود برای صفات تعداد بلال در بوته، دانه در ردیف، طول بلال، قطر بلال و شاخص برداشت در هیچ سطحی معنی دار نبود. همچنین تیمار پرایمینگ و اثر متقابل زمان آبیاری در سطوح مختلف پرایمینگ برای هیچ صفتی معنی دار نشد. نتایج حاصل از تجزیه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد نشان داد که از میان صفات مورد ارزیابی عملکرد بیولوژیک با مقدار (0/935) بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار و صفت تعداد بلال در بوته با مقدار (0/237-) بیشترین همبستگی منفی را با عملکرد دانه نشان داد.