سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدحسین رضایی مقدم – هیات علمی دانشگاه تبریز، گروه جغرافیای طبیعی
ناصر بای – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی
محمدرضا مهدویفر – هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی
هادی نیرآبادی – کارشناس ارشد GIS , RS

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه مادرسو در طول جغرافیایی َ35 55 درجه سانتی گراد الی َ46 ً56 و عرض جغرافیایی بین َ36 37 درجه سانتی گراد الی َ50 37 درجه سانتی گراد واقع شده و دارای 2362/2 کیلومتر مربع وسعت می باشد. هرساله پدیده زمین لغزش در این منطقه خساراتی را به بار می آورد. در این تحقیق برای پهنه بندی خطر زمین لغزش، فاکتورهای شیب، جهت شیب ، لیتولوژی، کاربری ارضی، باران، فاصله از گسل، فاصله از رودخانه ، فاصله از جاده مورد استفاده قرار گرفته و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. با توجه به اهداف و فرضیات تحقیق، ابتدا فاکتورهای مورد نظر اولویت بندی و سپس میزان تاثیر آنها در وقوع زمین لغزش محاسبه شده است. در انتها مشاهده شد که استفاده از روش ارزش اطلاعاتی مناسب ترین روش پهنه بندی خطر زمین لغزش در منطقه موردمطالعه می باشد.