سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مصطفی راشدروحانی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت

چکیده:

از تزریق گاز به درون مخزن جهت ازدیاد برداشت استفاده می گردد. تزریق امتزاجی گاز می تواند تقریبا تمام نفتی را که در تماس باگاز قرار می گیرد را جابجا نماید. با این وجود، ناهمگنی مخزن، چگالی و لزجت کم گاز سبب می گردد تا گاز بدون تماس با حجموسیعی از مخزن به چاه تولیدی برسد. استفاده از کف می تواند با کاستن از تحرک پذیری و اثر ناهمگنی مخزن، برداشت از مخزن را افزایش دهد. اما کف از لحاظ ترمودینامیکی ناپایدار است، بنابراین ضروری به نظر می رسد که پایداری کف مطالعه و پیش بینی گردد. یکی از سوالات مطرح در زمینه استفاده از کف، پایداری آن در حضور نفت می باشد. به منظور درک اثر نفت بر روی پایداری کف،آزمایشات بر روی کف در حالت استاتیک، با استفاده از آلکان ها (به عنوان هیدروکربن های ساده) و چند نمونه نفت انجام شد. نتایجنشان می دهند که افزودن آلکان ها از پایداری کف می کاهد، ولی این اثر برای تمام آلکان ها یکسان نیست. با افزایش جرم مولکولی آلکان، کف پایدارتر می گردد.آزمایشات انجام شده در حضور نفت نشان می دهد که نفت (بسته به نوع آن) اثرات متفاوتی بر روی پایداری کف دارد. نمونه های استفاده شده از مخازن جنوب و غرب ایران تهیه شده بودند. در ادامه با اندازه گیری ضرایب ورود، پخش شوندگی و پل بستن و عدد غشا، نقش آنها در تعیین پایداری کف در حضور نفت بررسی گردید.در آزمایشات از سدیم دودسیل سولفات به عنوان سرفکتانت استفاده شد.