مقاله مطالعه پيگيرانه عملکرد نظام تربيت تکنسين آموزشکده هاى فنى و حرفه اى ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي از صفحه 99 تا 112 منتشر شده است.
نام: مطالعه پيگيرانه عملکرد نظام تربيت تکنسين آموزشکده هاى فنى و حرفه اى ايران
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارايي دروني
مقاله كارايي بيروني
مقاله آموزش و پرورش
مقاله آموزشكده هاي فني و حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي انسيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آموزش، به عنوان يک عامل اساسى در توسعه پايدار، همواره مورد تاکيد و توجه برنامه ريزان توسعه بوده است. با وجود اين، حجم دانش آموختگان بيکار و مشکل بازار کار در جذب دانش آموختگان سطوح مختلف از يک سو و ظرفيت هاى محدود در سطوح آموزش عالى از سوى ديگر، برنامه ريزان آموزشى در حوزه فنى و حرفه اى را به نوعى بازنگرى و اصلاح برنامه ها فرا مي خواند. اين تحقيق نيز با اين هدف انجام شده است تا با استفاده از يک مطالعه پيگيرانه عملکرد نظام تربيت تکنسين هاى آموزشکده ها در ارتباط با بازار کار بررسى شود. هدف نهايى در اين تحقيق بررسى کارايى بيرونى نظام تربيت تکنسين در آموزشکده هاى فنى است که با بررسى ميزان اشتغال و نحوه آن و نظرسنجى از دانش آموختگان صورت مي پذيرد. همچنين، هدف هاى تفصيلى عبارت اند از: بررسى ميزان اشتغال و مرتبط بودن شغل با تحصيلات، ميزان انطباق با موقعيت شغلى، ميزان خود اشتغالى دانش-آموختگان، پيشرفت حرفه اى، ارزيابى کيفيت آموزشکده ها و آموزش آنها از نظر دانش آموختگان و ميزان نياز به تحصيلات تکميلي. اين تحقيق از نوع توصيفي- پيمايشي و با تمرکز بر روند تحصيلي دانشجويان با استفاده از نمونه هاي انتخابي آموزشکده هاي سه شهر صورت گرفته است. بر اساس نتايج طرح تحقيق پيگيرانه بررسى ميزان جذب دانش آموختگان آموزشکده هاى فنى و حرفه اى در رشته هاى مختلف و اشتعال آنان در مشاغل مرتبط، 62 درصد دانش آموختگان اين آموزشکده ها شاغل و بيش از 60 درصد آنان تکنسين هستند. همچنين، 81 درصد از شاغلان، مشاغل مرتبط با تحصيلات خود را به دست آورده و در موقعيت شغلى خود بدون مشکل تطبيق يافته اند. فقط 23 درصد از شاغلان خود اشتغال هستند. بدين ترتيب، مي توان گفت که اجراى برنامه تربيت تکنسين و اشتغال دانش آموختگان در کشور ايران با موفقيت همراه بوده است.