سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زهرا صادق طبقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
احمدرضا ربانی – دانشیار دانشکده مهندسی نفت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده:
آنالیز ژئوشیمیایی میادین درود، بهرگانسر، هندیجان و نوروز واقع در شمال غرب خلیج فارس، بحث اصلی این مقاله میباشد.8 نمونه نفتی از مخازن یاماما، آسماری و منیفا میدان درود، مخازن غار و سروک میدان بهرگانسر، مخزن سروک میدان هندیجان و مخازن نهرعمر و بورغان میدان نوروز تحت ارزیابیهای ژئوشیمیایی قرار گرفته است. سنگ منشا مولد نفت کلیه نمونههای مورد مطالعه متعلق به دوران مزوزوئیک میباشد. لیتولوژی سنگ منشا مولد نفت مخازن منیفا و یامامای میدان درود کربناته است در حالیکه در مخزن سروک میادین بهرگانسر و هندیجان نفتی وجود دارد که منشا آن شیلی است. منشا سایر نمونهها دارای لیتولوژی مارنی میباشد.منشا نفت مخازن میدان درود یک منشا کربناته با سولفور بالاست. مطالعات ژئوشیمیایی و ایزوتوپی نشان میدهد که مخزن سروک در دو میدان بهرگانسر و هندیجان سنگ منشا واحدی دارد.