سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید دعوت الحق –
دنا داریوش –

چکیده:

با استفاده از شبیه سازی به روش مونت کارلو ، ویژه گی های گذار فاز ترمودینامیک مانند دمای گذار فاز، مرتبه گذار فاز و… برای مدل آیزینگ با برهمکنش چهار اسپینی (پلاکت) در دو و سه بعد را مطالعه کرده ایم. با تعریف یک پارامتر نظم مناسب برای مدل پلاکت دو بعدی نشان خواهیم داد رفتار بحرانی مدل پلاکت در دو بعد همسان با مدل آیزینگ یک بعدی است. البته تعمیم این پارامتر نظم به مدل سه بعدی امکان پذیر نیست. اما شواهدی وجود دارد که نشان می دهد مدل پلاکت سه بعدی می تواند در طبقه بندی مدل پاتس با تبهگنی شدید حالت پایه قرار گیرد .