سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یاسمن امانلو –
رضا علیمردانی –

چکیده:

تنوع خاک اقلیم گیاه و شرایط اجتماعی و اقتصادی منجر به شکل گیری سیستمهای خاک ورزی متعددی در سطح دنیا شده است با افزایش جمعیت و نیاز روزافزون بشر به مواد غذایی و همچنین کاهش سهم سرانه زمینهای قابل کشت ضرورت بررسی روشهایی که منجر به افزایش تولید درواحد سطح و حفاظت از آبو خاکند بیشتر مشخص می شود. خاک ورزی مرسوم عاملی استکه فرسایش خاک را تسریع کرده و ذخیره کربن خاک را کاهش داده و درتخریب ساختمان خاک نقش دارند همراه با فرسایش خاک فشردگی خاک به عنوان یکی از جدیترین مشکلات همیشگی خاک ورزی سنتی مدنظر کارشناسان و دولتمردان است کم شدن بازده محصول هدررفتن منابع ابی کاهش بازدهی کود و انرژی اضافی که برای شکل گیری سخت لایه درخاک و رفع آن سبک سازی خاک صرف میش ود همگی باعث بوجود آمدن هزینه پنهانی خواهد شد که درآمد زارع را می کاهد. هزینه تولید محصول به روش سنتی و متداول به 9 تا 11 عملیات خاک ورزی برای هربار کشت نیاز دارد آماده سازی مزرعه 18 تا 24 درصد از درآمد تولید را به خود اختصاص میدهد.