سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا فتحی – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدآقا بلوریزاده – گروه فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
ایراهیم قنبری عدیوی – گروه فیزیک، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فریده شجاعی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

این کار به منظور تعمیم فرمولبندی فادیف در مورد اتمهای چند الکترونی در قالب پراکندگی های سه جسمی در کانال تهییج انجام پذیرفته و محاسبات برای برخورد پروتون با هلیوم در محدوده ی انرژی 50KeV-500KeVhkانجام شده است. سطح مقطع دیفرانسیلی وکل تا تقریب مرتبه ی اول دامنه ی پراکندگی درمحدوده ی انرژی یاد شده ودر گذار از حالت پایه 1ISبه حالتهای برانگیخته ی 2ISو 2S محاسبه و از تقریبهای مرتبهی دوم و بالاتر صرفنظر کرده ایم . در این فرمولبندی از ماتریس گذار دو جسمی بر هم کنش کولنی نزدیک پوسته انرژی با در نظر گرفتن مدل الکترون فعال استفاده گردیده است. در نهایت نتایج کار انجام شده را با نتایج تجربی وتئوری موجود مقایسه نموده ایم.