سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
احسان باری – گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدمحمود کاظمی – گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نورالدین نظرنژاد – گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده ی منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاجیک قنبری – گروه گیاه پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:
هدف از این بررسی، شناسایی اثرات تخریبی قارچ های چوبخوار در جنگل های شمال کشور، به ویژه جنگل های مناطق مرکزی(جنگل های کیاسر، دودانگه، علمدارده، زارع) بوده است. عدم مدیریت صحیح در امر بهره برداری و جنگلداری، موجب شده تا محیطمناسبی برای کلنی قارچ های چوبخوار به وجود آید. بدین منظور و با هدف تعیین شناسایی و راه کار جهت جلوگیری از گسترش فسادقارچی در جنگل ها که امروزه دغدغه ی تمام کشورهاست، به جنگل های شمال کشور مراجعه شد و با جمع آوری انواع قارچ هایچوبخوار، آن ها را از لحاظ تاکسونومی و هم چنین از نقطه نظر اهمیت، پراکندگی، گونه های مورد حمله و راه های کنترل احتمالی،مورد مطالعه قرار گرفت. مهم ترین گونه های خانواده ی گلئوفیلاسه عبارتند از: گلئوفیلوم سپیاریوم، نئلنتینوس لپیدئوس، و مهم ترینگونه های خانواده ی هیمنوچاتاسه عبارتند از: اینونوتوس هیسپیدوس، پسدواینونوتوس درایادئوس. نتایج نشان داد که از بین گونه هایمورد بررسی، گونه ی اینونوتوس هیسپیدوس از جمله قارچ های خطرناک درختان سرپا و افتاده بود که هم چوب درون و همچوب برون میزبانان مورد حمله واقع گردید. گونه های گلئوفیلوم سپیاریوم، نئلنتینوس لپیدئوس، پسدواینونوتوس درایادئوس؛ نیز همبه چوب درون و هم چوب برون چوب آلات افتاده و درختان افکنده حمله ور گردیدند. از این میان، قارچ نئلنتینوس لپیدئوس واینونوتوس هیسپیدوس به دلیل کاهش شدید مکانیکی چوب؛ از دیگر قارچ ها مهم تر بود.