سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدحسین کهائی – دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

الگوریتم فیلترهای وفقی خرده باندنرمالیزه شده Normalized Subband Adaptive Filter NSAFبا استفاده از معیار بهینه سازی قید – ضریب و بر اساس اصل حداقل سازی آشفتگی همگرایی نسبتا سریعی را تحت تحریک رنگی از خود نشان می دهد. در این مقاله، یک معیار طراحی جدید برای فیلترهای وفقی خرده باند نرمالیزه شدده پیشنهاد شده است. دراین معیار با کاهش مجموع مربع خطای خرده باند تخمینی در هر لحظه، اندازه گام الگوریتم NSAF به روز شده است. الگوریتم پیشنهادی فیلتر وفقی خرده باندنرمال شده با اندازه گام متغیر Variable Step-Size NSAF(VSS-NSAF نسبت به NSAF در خطای حالت دائمی یکسان دارای سرعت همگرایی سریعتر و در سرعت همگرایی یکسان داررای خطای حالت دائمی کمتهر می باشد. تحلیل ریاضی در توافق با نتایج شبیه سازی است.