سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمد بهزادپور – دانشجوی دکترای تخصصی معماری (مربی) دانشگاه آزاد اسلامی,واحدگیلان,رشت

چکیده:
کالبدطبیعی انسان ازخاک است وطبیعت وسرشت وی برخواسته ازخاک است ودوباره به خاک برمیگردد.کالبد معماری کویرنیزمانند کالبدانسانازخاک برخواسته ودوباره به خاک برمیگردد. این تجانس باعث سازگاری معماری کویربا سرشت آدمی شده است. پوشش گیاهی اندک از جملهخصوصیات ویژه دیگر مناطق کویری می باشد که در مقابل شرایط سخت آب و هوایی تصور زندگی را برای انسان مبهم می سازد.و باتوجهبه این نکته که 2/3 از وسعت سرزمین ایران را مناطق خشک و بیابانیدر برگرفته که در نگاه اول از حیث جغرافیایی و اقلیمی قابل زندگی بهنظر نمی رسند. روند تحقیق بدین گونه است که با انجام یک معماری موزه ملی خاک) با رویکرد طبیعت گرا جهت کاهش مشکلات بالا وبهینه سازی در مصرف انرژی گردد و همچنین این موضوع به اثباتبرسد که اگر ارکان اصلی معماری کویر در مناطق گرم وخشک رعایتشود , سکونت در این مناطق هم نیز امکان پذیر خواهد شد.