سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیر ادهم – کارشناس ارشد مهندسی سیست مهای انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه

چکیده:

دستیابی به اهداف توسعه پایدار در گرو دسترسی به منابع ارزان و پایدار انرژی و محیط زیست سالم است . همچنین به دلیل طبیعت محدود ذخایر انرژی، بهره برداری پربازده از منابع موجود از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد . در این راستا یکی از وظایف دولتها سیاستگزاری صحیح با توجه بهشرایط اجتماعی، متغیرهای اقتصادی و عوامل فنی و فن آوری است. گستردگی و پیچیدگی موضوعات مرتبط با مقوله انرژی ، انگیزه توسعه روشهای مدل سازی عددی و تحلیلی گوناگون با هدف کمک به فرآیند تصمی م سازی بوده است . مطالعه حاضر به منظور کمک به توسعه و بهبود مدلهای انرژیکاملتر که بازتاب بیشتری از فرایندهای انرژی بدست دهد ، انجام گرفته است . در این مقاله ضمن اشاره به مفاهیم اساسی در سیاستگزاری انرژی، روشهای مختلف مد ل سازی به منظور مطالعات سیاستگزاری مورد نقد قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان می دهد که بکارگیری مفهوم بهینگی متفاوتی در جهت تجمیع اهداف و توسعه مدلهای جامعتر ضروری است . ادامه تحقیقات در زمینه کاربرد مفهوم بهینگی پارتو در توسعه مدلهای چندهدفه بر مبنای ایده تصمیم سازی پس از جستجو قویاً توصیه شده است.