سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سیدپورمحمد سعیدی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله

چکیده:
ساختمانهای بنایی عموما بدون لحاظ کردن اثرات لرزه ای طراحی شده اند. زلزله های اخیر در کشور و سایرنقاط جهان نشان داده اند که این ساختمانها در برابر نیروهای وارده از زلزله آسیب پذیر می باشند. بنابراین باتوجه به این که مهمترین و ملموس ترین راه کاهش تلفات و خسارات مقاوم سازی ساختمانهای بنایی در برابرزلزله می باشد ٬در این مقاله سعی شده مراجع آیین نامه ای و منابع موجود را جمع بندی ٬آسیب پذیری وراهکارهای مقاوم سازی درساختمانهای بنایی را آورده و ساختمان بنایی موجودی را ارزیابی و مقاوم سازیکرده ٬سپس به کمک نرم افزار etabs با تحلیل استاتیکی خطی و استاتیکی غیر خطی آن را مدل سازی ونتیجه بگیرییم ساختمان مذکور که از نظر ارزیابی اولیه در سطح خطر 1 ایمنی جانی نداشت،بعد از مقاومسازی ایمنی جانی در سطح خطر 1 و 2 در آن ایجاد شده است.