مقاله مقايسه اثرات كلونيدين خوراكي و فنتانيل اينتراتكال بر بي حسي نخاعي با بوپيواكائين هيپرباريك در اعمال جراحي الكتيو ساق پا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله انجمن آنستزيولوژي و مراقبتهاي ويژه از صفحه 37 تا 47 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرات كلونيدين خوراكي و فنتانيل اينتراتكال بر بي حسي نخاعي با بوپيواكائين هيپرباريك در اعمال جراحي الكتيو ساق پا
این مقاله دارای 11 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بي حسي داخل نخاعي
مقاله بوپيواكائين هيپرباريك
مقاله كلونيدين
مقاله فنتانيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليميان مه زاد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: زمان بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير با استفاده از داروهاي كمكي در بي حسي داخل نخاعي براي كاهش دوز بي حس كننده موضعي و بهبود سريع تر به تغيير در كيفيت بلوك و كاهش عوارض نيز توجه خاصي شده است. در اين مطالعه سعي شده است تا شروع و طول اثر بلوك حسي و حركتي و تغييرات هموديناميك به دنبال تجويز خوراكي كلونيدين و فنتانيل اينتراتكال در بي حسي داخل نخاعي با بوپيواكائين هيپرباريك مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت يك كارآزمايي باليني تصادفي شده دو سوكور طراحي و اجرا شد. جمعيت مورد مطالعه شامل بيماران كانديد عمل جراحي الكتيو ساق پا بودند. بيماران انتخاب شده بر اساس معيارهاي ورود و خروج، به روش تصادفي به دو گروه 30 نفره كلونيدين و فنتانيل تقسيم شدند. در گروه فنتانيل، ‌3 سي سي بوپيوكائين %0.5 هيپربار و 25 ميكروگرم فنتانيل براي بي حسي داخل نخاعي استفاده شد. در گروه كلونيدين 3 سي سي بوپيواكائين %0.5 هيپربار براي بي حسي داخل نخاعي و 60 دقيقه قبل از انجام بلوك 100 ميكروگرم كلونيدين به صورت خوراكي به بيماران داده شد. طي جراحي و در ريكاوري، تغييرات هموديناميك و سطح بلوك حسي به روش پين پريك و بلوك حركتي به كمك امتيازدهي بروماژ اندازه گيري شد.
نتايج: اختلاف معني داري از نظر توزيع سني و جنسي، تغييرات متوسط فشار خون شرياني و ضربان قلب در دو گروه مقايسه به دست نيامد. (p<0.05) در گروه كلونيدين حداكثر سطح بلوك حسي و حركتي بالاتر از بيماران گروه فنتانيل بود (p=0.002)؛ ولي در توزيع سطح مطلوب بي حسي براي شروع جراحي (p=0.147) و يا زمان برگشت بي حسي (p=0.324) تفاوت معني داري بين دو گروه مشاهده نمي شود. زمان برگشت بلوك حركتي در بيماراني كه كلونيدين دريافت كرده بودند سريع تر از بيماران گروه فنتانيل بود (p=0.014).
بحث:‌ به نظر مي رسد كه افزودن كلونيدين خوراكي در مقايسه با فنتانيل اينتراتكال به روش بي حسي داخل نخاعي با بوپيواكائين هيپرباريك سطح بلوك حسي و حركتي بالاتر و بازگشت بلوك حركتي سريع تري را به دست مي دهد، بدون آنكه تغييرات هموديناميك قابل ملاحظه اي بين دو گروه وجود داشته باشد.