مقاله مقايسه اثربخشي و پايايي يونتوفورز آلومينيوم کلرايد هگزا هيدريد با استعمال موضعي آن در پر تعريقي اوليه کف دست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند 1388 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 26 تا 32 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثربخشي و پايايي يونتوفورز آلومينيوم کلرايد هگزا هيدريد با استعمال موضعي آن در پر تعريقي اوليه کف دست
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دست
مقاله پرتعريقي
مقاله درمان
مقاله يونتوفورزيس
مقاله عرق
مقاله ترشح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زينل زاده افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي كلانتري خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: كبارفرد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نظري مقدم سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعريق بيشتر از نيازهاي فيزيولوژيک بدن را پر تعريقي مي نامند. معمولا بيمار مبتلا به پر تعريقي کف دست با مشکلات اجتماعي، حرفه اي و روان شناختي روبرو است. استعمال موضعي محلول آلومينيوم کلرايد هگزا هيدريد بر روي ناحيه درگير به عنوان روشي موثر براي درمان پرتعريقي کف دست مطرح مي باشد. اما در خصوص يونتوفورز اين محلول تاکنون مطالعه اي صورت نگرفت. لذا اين مطالعه به منظور مقايسه اثربخشي و پايايي يونتوفورز آلومينيوم کلرايد هگزاهيدريد با استعمال موضعي محلول آلومينيوم کلرايد هگزاهيدريد در درمان بيماران مبتلا به پرتعريقي اوليه کف دست انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه کارآزمايي باليني بر روي 12 بيمار مبتلا به پرتعريقي اوليه کف دست با دامنه سني 32-20 سال انجام شد. دست آزمون تحت درمان با يونتوفورز آلومينيوم کلرايد هگزاهيدريد طي 4 جلسه 30 دقيقه اي و دست ديگر به عنوان گروه کنترل تحت استعمال موضعي محلول آلومينيوم کلرايد هگزاهيدريد با دوز و مدت مشابه قرار گرفت. قبل از درمان به منظور بررسي ميزان تعريق از تستهاي گرويمتري و يد – نشاسته استفاده شد. همچنين از بيماران خواسته شد تا پرسشنامه هاي شاخص کيفيت زندگي را تکميل نمايند تا ميزان اختلال در کيفيت زندگي بيماران مشخص شود. زمانهاي ارزيابي 3 روز، 1، 2، 3 و 4 هفته بعد از درمان بود.
يافته ها: در دست گروه آزمايش در روز سوم ميانگين تعريق از 0.46±0.02 گرم به 0.10±0.01 گرم، در هفته اول به 0.19±0.03گرم، در هفته دوم به 0.21±0.05 گرم، در هفته سوم به 0.26±0.10 گرم و در هفته چهارم بعد از درمان به 0.27±0.15 گرم رسيد که در تمامي جلسات کاهش معني در ميزان تعريق ديده شد (p<0.05). در دست گروه کنترل روز سوم ميانگين تعريق از 0.54±0.18 گرم به 0.10±0.08 گرم، در هفته اول به 0.22±0.15 گرم، در هفته دوم به 0.28±0.12 گرم، در سه هفته بعد از درمان به 0.35±0.20 گرم رسيد و تا هفته سوم کاهش معني داري در ميزان تعريق ديده شد (p<0.05). ميانگين امتياز شاخص کيفيت زندگي نيز نشان دهنده رضايت مندي و بهبود کيفيت زندگي بيماران تا هفته سوم بعد از درمان بود (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که يونتوفورز آلومينيوم کلرايد هگزاهيدريد منجر به کاهش ميزان تعريق براي حداقل يک ماه مي شود و پايايي خشکي کف دست با يونتوفورز طولاني تر از استفاده موضعي محلول مذکور مي باشد.