مقاله مقايسه اثرشارکول خوراکي با هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمي بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه 22 تا 29 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثرشارکول خوراکي با هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمي بيماران همودياليزي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارش
مقاله دياليز کليوي
مقاله شاركول خوراكي
مقاله هيدروكسيد آلومينيوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موجرلو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خارش اورمي شکايتي شايع  و عذاب آور در نارسايي مزمن کليوي است که در حدود 60 درصد بيماران از آن رنج مي برند. علل متعددي در بروز آن دخالت دارد و به همين دليل درمان هاي  مختلفي نيز براي آن توصيه شده است.
هدف: مقايسه تاثير شارکول خوراکي با شربت هيدروكسيد آلومينيوم بر خارش اورمي بيماران همودياليزي در بيمارستان 5 آذر گرگان.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي متقاطع (cross-over)، 30 بيمار با خارش متوسط و شديد (در دو گروه 15 نفره)، با دو داروي كپسول شارکول خوراکي به مقدار 6 گرم روزانه در سه دوز منقسم به مدت 2 هفته و شربت هيدروکسيد آلومينيوم 30 سي سي، سه بار در روز(قبل از مصرف غذا)، به مدت 2 هفته درمان شدند (در مجموع 4 هفته مداخله براي هر گروه). فاصله زماني 48 ساعته به عنوان Wash out بين دو رژيم دارويي در نظر گرفته شد. شدت خارش، با روش هاي   (Visual Analog Scale) VAS وMPS  ) (Measurement of Pruritus scale تعيين و آناليز داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون هاي ويلكاكسون، من ويتني، تي تست و تي زوجي انجام شد. در تمام آزمون ها سطح معني دار 05/0 در نظر گرفته شد.
نتايج: براساس معيار  VASو MPS در ابتداي مطالعه بيماران گروه اول 40 درصد خارش متوسط و 60 درصد خارش شديد و بيماران گروه دوم 7/46 درصد خارش متوسط و 3/53 درصد خارش شديد داشتند. شدت خارش بيماران  در هر دو گروه که از كپسول شارکول خوراکي استفاده کرده بودند به طور معني دار کاهش يافت (05/0>P)، ولي در مورد شربت هيدروکسيد آلومينيوم، کاهش خارش و فسفر سرم از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: كپسول شارکول خوراکي دارويي موثر در کاهش خارش بيماران همودياليزي بوده و در مقايسه با شربت هيدروکسيد آلومينيوم موثرتر است.