مقاله مقايسه اثر آميكاسين و جنتامايسين بر كاركرد توبولر كليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1387 در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه 1 تا 4 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر آميكاسين و جنتامايسين بر كاركرد توبولر كليه
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله آمينوگليكوزيدها
مقاله آميكاسين
مقاله جنتامايسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مطالعات زيادي در رابطه با بررسي سميت كليوي آمينوگليكوزيدها در نمونه هاي حيواني و انساني صورت گرفته است؛ با اين وجود در مورد روند و مكانيسم آسيب زايي اين گروه از آنتي بيوتيك ها همچنان نكات ناشناخته بسياري وجود دارد. با هدف بررسي دقيق تر اين موضوع، مطالعه حاضر به مقايسه اثرات آميكاسين و جنتامايسين بر كاركرد توبولر كليه پرداخته است.
روش كار: اين مطالعه به صورت كارآ‍زمايي باليني بر روي 40 كودك مبتلا به پيلونفريت بستري در بخش نفرولوژي بيمارستان حضرت علي اصغر(ع) تهران در شش ماه دوم سال 1383 انجام شد. بيماران به طريقه تصادفي به دو گروه 20 نفره تقسيم شده و به مدت 10 روز تحت درمان با آمپي سيلين 100) ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن در روز) بعلاوه آميكاسين 15) ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن در روز) يا آمپي سيلين (با همان مقدار) بعلاوه جنتامايسين 5) ميلي گرم به ازاي هر كيلو وزن در روز) به صورت وريدي قرار گرفتند. مقادير سرمي و ادراري الكتروليت ها و اندكس هاي عملكرد توبولي از قبيل نسبت هاي Ca/Cr، Mg/Cr، TMP/GFR، كسر دفعي Ca، Na و TTKG در روزهاي 0، 2، 5 و 8، اندازه گيري شد.
يافته ها: 82.5 درصد از بيماران مورد مطالعه مونث و 17.5 درصد مذكر بودند و ميانگين سني آنها 34.45 ماه 2) ماه تا 12 سال) بود. ميانگين سطح سرمي الكتروليت ها و اندكس هاي ادراري بين روزهاي مختلف در هر گروه و بين دو گروه اختلاف معني داري از لحاظ آماري نداشت.
نتيجه گيري: تجويز جنتامايسين و آميكاسين با دوز درماني، تاثيري بر دفع كليوي الكتروليت ها ندارد.