مقاله مقايسه اثر انتونكس و اكسيژن خالص بر شدت درد زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه 105 تا 108 منتشر شده است.
نام: مقايسه اثر انتونكس و اكسيژن خالص بر شدت درد زايمان
این مقاله دارای 4 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اكسيد نيترو
مقاله نوع زايمان
مقاله شدت درد زايمان
مقاله انتونكس
مقاله اكسيژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني حموله مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري هايده
جناب آقای / سرکار خانم: كياني اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طي سالهاي اخير، در اكثر كشورهاي توسعه يافته با استفاده از آموزش و ساير مداخلات سعي در افزايش به كار گيري انتونكس استنشاقي شده است. در مطالعه حاضر اثر بخشي انتونكس و اكسيژن خالص را بر شدت درد زايمان مورد مقايسه قرار داده ايم.
مواد و روشها: مطالعه حاضر يك مداخله تجربي است كه جهت انجام آن 60 زن باردار با حاملگي ترم در بيمارستان فاطمه زهرا (س) نجف آباد اصفهان به صورت مبتني بر هدف انتخاب شدند و در دو گروه مورد و شاهد به روش تخصيص تصادفي گمارده شدند. گروه مورد انتونكس و گروه شاهد تنها اكسيژن استنشاق كردند. با استفاده از پرسشنامه استاندارد درد مك گيل، شدت درد زايمان اندازه گيري شد. هر دو گروه از نظر شدت درد و نوع زايمان، مقايسه شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون آماري كاي دو تجزيه و تحليل شدند و P<0.05 از نظر آماري معني دار لحاظ شد.
نتايج: ميانگين شدت درد زايمان بعد از تجويز انتونكس در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد به طور معني دار كاهش داشت (p<0.001). همچنين ميزان سزارين در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد كاهش يافت ولي اين اختلاف معني دار نبوده است .(p=0.52)
نتيجه گيري: پس مطابق يافته ها، استشاق انتونكس در اكثريت زنان سبب كاهش موثر درد در حين زايمان مي شود.